MONEYGOLD

GDPR

INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatori:

1. INVEST INTERMED GF IFN S.R.L., cu sediul in Sat Bascov, Comuna Bascov, Str. Păişeşti DN, Spaţiul comercial nr. 3, camera nr. 1, Bloc C1, Etaj Parter, Județ Argeş, având adresa de corespondență în Pitesti, str. Smeurei nr. 54, jud. Arges, inmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J3/628/2004, EUID:ROONRC.J3/628/2004, avand C.U.I. RO16312068, denumit in continuare “MONEYGOLD”

2. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L., cu sediul in Sat Bascov, Comuna Bascov, Str. Păişeşti DN, Bloc C1, Etaj Parter, Spaţiul comercial nr. 3, camera nr. 2, Județ Argeş, având adresa de corespondență în Pitesti, str. Smeurei nr. 54, jud. Arges, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/270/2012, cod fiscal 29819713, denumit in continuare “MONEYGOLD”

Prin prezentul document, se doreste informarea Clientilor/potentialilor clienti cu privire la natura si scopul pentru care colectam si procesam date cu caracter personal. Pe langa acestea, persoanele vizate sunt informate si asupra drepturilor de care beneficiaza, drepturi reglementate de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”), iar noi, in calitate de operatori, reconfirmam angajamentul nostru de a prelucra datele dumneavoastra personale cu buna credinta, in mod legitim, echitabil si transparent, in vederea indeplinirii scopurilor mentionate in prezenta Informare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua de fiecare data in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) si in concordanta cu legislatia nationala aplicabila.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, in calitate de client/potential CLIENT (denumit in continuare "persoana vizata"), au fost furnizate către MONEYGOLD la data încheierii contractului de amanet si/sau cu ocazia cumpararii unor bijuterii/produse electronice, etc. si/sau la data formulării unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii (schimb valutar, remitere de bani), respectiv pe parcursul derulării contractelor, fie prin prezenta dvs. fizica in una din locatiile MONEYGOLD, fie prin utilizarea serviciilor oferite online pe site-ul www.moneygold.ro (de exemplu, prin cumpararea unor bijuterii/produse electronice, etc.).

Prin utilizarea serviciilor prestate de catre MONEYGOLD, va exprimati acordul, in mod explicit, cu privire la termenii mentionati in prezenta Informare privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, ce se completeaza cu Politica de utilizare a cookies-urilor, Politica privind supravegherea prin mijloace video, precum si Termenii si conditiile, documente se regasesc disponibile pe www.moneygold.ro.

Datele cu caracter personal prelucrate, modalitatile de colectare, scopul si durata prelucrarii

Datele prelucrate sunt:

  • numele si prenumele;
  • codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate;
  • data si locul nașterii, sexul, cetățenia;
  • adresa (domiciliul/ reședința), telefonul, e-mailul;
  • informatii de plata;
  • imagine;
  • voce (convorbiri telefonice inregistrate);
  • semnătura.

Modalitatile de colectare

Accesul la datele cu caracter personal il dobandim in urma unei vizite pe www.moneygold.ro , a lansarii unei comenzi online sau ca urmare a prezentei dvs. fizice in agentiile noastre.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru mentinerea unei corespondente sau comunicari cu dvs., pe parcursul derularii relatiei contractuale, in vederea imbunatatirii continue a serviciilor prestate de catre Societatea noastra, precum si pentru a raspunde cererilor dvs.

De asemenea, am dobandit accesul la datele dvs. cu caracter personal si in situatia în care ați consimțit în mod expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către MONEYGOLD, respectiv pentru transmiterea de newslettere, informări despre produsele și serviciile noastre ori concursuri/campanii promotionale organizate de către noi, sau imputernicitii nostri, iar MONEYGOLD va prelucra datele dvs. în acest scop.

Scopul prelucrarii

Aceste date sunt prelucrate de către MONEYGOLD în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru:

(a)încheierea si executarea contractelor de amanet, a vanzarilor de bijuterii/produse electronice, prestarea unor servicii (schimb valutar, remitere de bani)etc.;

(b)realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația privind cunoașterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finanțării terorismului;

(c)realizarea raportărilor sau a altor informări către auditorul extern independent al MONEYGOLD sau alți destinatari conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor si a legislației speciale aplicabile, respectiv pentru îndeplinirea activităților de control ori de raportari catre autoritati guvernamentale, cum ar fi ANAF, ANPC, organe de cercetare penala, instante de judecata, etc.;

(d)îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate, prin optimizarea fluxurilor și proceselor, emiterea și revizuirea de reglementări interne, analiza și optimizarea costurilor și a bugetelor, segmentarea clienților, precum și proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice și a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date), implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal in conformitate cu art. 6 alineat 1), litera f) si art. 32 din Regulamentul General privind protecția datelor;

(e)realizarea activitatii de reprezentare juridica, constituire parte civila, expertize judiciare cu scopul apararii drepturilor MONEYGOLD in instante conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(f)scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;

(g)scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e si alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor si serviciilor MONEYGOLD, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(h)contactarea dumneavoastră in scopul obținerii opiniei dumneavoastră privind serviciile si produsele MONEYGOLD, prin apelare telefonica, ce urmează a fi înregistrata, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(i)înregistrarea apelurilor telefonice realizate pentru imbunatatirea serviciilor si produselor prestate de către MONEYGOLD, pe baza acordului dumneavoastră exprimat in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(j)supravegherea video prin înregistrarea imaginii dumneavoastră in cazul in care vizitați fizic locatiile MONEYGOLD se realizează in vederea unui interes legitim al operatorului conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv securitatea obiectivelor si a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003;

(k)pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor conform art. 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor.

Durata prelucrării

Prelucrarea (inclusiv stocarea) se realizează de la data formulării unei cereri prin care se solicita prestarea unor servicii de către MONEYGOLD si continua pe parcursul derulării contractului, respectiv pe o perioada de minimum 5-10 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in alte documente fiscale/financiare referitoare la contract (in conformitate cu cerintele legale din reglementarile fiscale/financiare si/sau reglementarilor aplicabile pastrarii acestui tip de documente).

Prelucrarea datelor in scop de marketing direct va avea loc pe o perioada de 5 ani de la data semnarii acordului, pe baza consimtamantului expres, consimtamant care, poate fi oricand retras, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului, fara a prejudicia legitimitatea prelucrarii care s-a bazat pe consimtamantul dat pana la acel moment.

Durata înregistrării apelurilor telefonice este, de regula, de pana la 30 de zile, iar durata înregistrărilor video este de 20 de zile, de la data realizării acestora. Acest termen poate fi prelungit cu un termen considerat necesar de catre MONEYGOLD, pentru perioada necesara pentru protejarea intereselor si drepturilor MONEYGOLD in fata unei autoritati judiciare sau altei autoritati competente sau in fata clientului.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

MONEYGOLD nu va opera transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

In situația in care refuzați prelucrarea datelor menționate pentru scopurile stipulate mai sus, MONEYGOLD este in imposibilitatea initierii de raporturi juridice cu dvs., fiind in imposibilitatea de a respecta cerințele legale privind cunoașterea clientelei, precum si alte reglementari legale (raportari contabile, etc.), inclusiv de a încheia/derula/presta serviciul solicitat de catre dvs. ori de a va livra produsul solicitat.

In situația in care va opuneți prelucrării de date in scop statistic, sau celei realizate prin înregistrarea imaginilor video, va informam ca acesta opțiune va fi analizata, si in funcție de situația particulara a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu MONEYGOLD.

In situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastră in scopul prezentării ofertelor standard sau personalizate, respectiv al înregistrării apelurilor realizate către MONEYGOLD, pentru care este necesar acordul dumneavoastră, relația contractuala dintre dumneavoastră si MONEYGOLD nu va fi afectata in nici un fel.

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu MONEYGOLD, firme de servicii IT, curierat, de paza si securitate, etc., alți partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise).

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat, conform competentelor acestora si legislației aplicabile, cum ar fi ANAF, ANPC, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, autoritati judecatoresti, organe de cercetare penala, etc.

Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, in calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

(a) Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea MONEYGOLD dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

(b) Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise altui operator fara obstacole din partea MONEYGOLD, in cazul in care aceste date sunt prelucrate in mod automat, in temeiul consimtamantului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a) sau articolului 9 alineat 1) litera a), respectiv in temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

(c) Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează in temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

(d) Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(e) Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite MONEYGOLD verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care MONEYGOLD nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

(g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.

(h) Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, continand datele dvs. de identificare (nume, prenume, adresa domiciliu, etc.), semnată si datată, transmisă la adresa de corespondenta a MONEYGOLD din Pitesti, str. Smeurei nr. 54, jud. Arges, respectiv la adresa de email gdpr@moneygold.ro.

De asemenea, in calitate de persoana vizata aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal site ul www.dataprotection.ro – anspdcp@dataprotection.ro, fie in scris, la adresa din Bucuresti, Bdul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1 și/sau justiției.

Va comunicam datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor din cadrul MONEYGOLD, respectiv adresa de email gdpr@moneygold.ro.

În cazul în care veți adresa o solicitare scrisa, completa si corecta, privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protecţia datelor, cerere care permite identificarea persoanei identificate, MONEYGOLD va răspunde acestei solicitări în termen de maxim 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor, termen ce poate fi prelungit cu perioada de timp necesara efectuarii verificarilor necesare (cel mult inca 30 de zile). MONEYGOLD nu va da curs solicitarilor care nu indeplinesc conditiile care sa permita identificarea persoanei vizate.

MONEYGOLD in calitate de operator de date cu caracter personal, garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor

Copyright © 2021 MoneyGold.

All rights reserved.