MONEYGOLD

GDPR

INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatori:

1. INVEST INTERMED GF IFN S.R.L. , cu sediul în Sat Bascov, Comună Bascov, Str. Păişeşti DN, Spaţiul comercial nr. 3, camera nr. 1, Bloc C1, Etaj Parter, Județ Argeş, având adresa de corespondență în Pitești , str. Smeurei nr. 54, jud. Argeș , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J3/628/2004, EUID:ROONRC.J3/628/2004, având C.U.I. RO16312068, denumit în continuare “MONEYGOLD”

2. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L. , cu sediul în Sat Bascov, Comună Bascov, Str. Păişeşti DN, Bloc C1, Etaj Parter, Spaţiul comercial nr. 3, camera nr. 2, Județ Argeş, având adresa de corespondență în Pitești , str. Smeurei nr. 54, jud. Argeș , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/270/2012, cod fiscal 29819713, denumit în continuare “MONEYGOLD”

Prin prezentul document, se dorește informarea Clienților / potențialilor clienți cu privire la natură și scopul pentru care colectăm și procesăm date cu caracter personal. Pe lângă acestea , persoanele vizate sunt informate și asupra drepturilor de care beneficiază , drepturi reglementate de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”), iar noi, în calitate de operatori, reconfirmăm angajamentul nostru de a prelucra datele dumneavoastră personale cu bună credință , în mod legitim, echitabil și transparent, în vederea îndeplinirii scopurilor menționate în prezența Informare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua de fiecare dat ă în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu legislația națională aplicabilă.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de client/ potențial CLIENT (denumit în continuare " persoană vizată "), au fost furnizate către MONEYGOLD la dat ă încheierii contractului de amanet și / sau cu ocazia cumpărării unor bijuterii/produse electronice, etc. și /sau la dată formulării unei cereri prin care se solicită prestarea unor servicii (schimb valutar, remitere de bani ), respectiv pe parcursul derulării contractelor, fie prin prezența dvs. fizică în una din locațiile MONEYGOLD, fie prin utilizarea serviciilor oferite online pe site -ul www.moneygold.ro (de exemplu, prin cumpărarea unor bijuterii/produse electronice, etc.).

Prin utilizarea serviciilor prestate de către MONEYGOLD, va exprimați acordul, în mod explicit, cu privire la termenii menționați în prezența Informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, ce se completează cu Politică de utilizare a cookies-urilor, Politică privind supravegherea prin mijloace video, precum și Termenii și condițiile , documente se regăsesc disponibile pe www.moneygold.ro.

Datele cu caracter personal prelucrate, modalitățile de colectare, scopul și durata prelucrării

Datele prelucrate sunt :

  • numele și prenumele;
  • codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate;
  • data și locul nașterii, sexul, cetățenia;
  • adresa (domiciliul/ reședința), telefonul, e-mailul;
  • informații de plată ;
  • imagine ;
  • voce (convorbiri telefonice înregistrate );
  • semnătură.

Modalitățile de colectare

Accesul la datele cu caracter personal îl dobandim în urmă unei vizite pe www.moneygold.ro , a lansării unei comenzi online sau că urmare a prezenței dvs. fizice în agențiile noastre.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar ă pentru menținerea unei corespondențe sau comunicări cu dvs., pe parcursul derulării relației contractuale, în vederea îmbunătățirii continue a serviciilor prestate de către Societatea noastră , precum și pentru a răspunde cererilor dvs.

De asemenea, am dobândit accesul la datele dvs. cu caracter personal și în situația în care ați consimțit în mod expres că datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing de către MONEYGOLD, respectiv pentru transmiterea de newslettere, informări despre produsele și serviciile noastre ori concursuri/campanii promoționale organizate de către noi, sau împuterniciții noștri , iar MONEYGOLD va prelucra datele dvs. în acest scop.

Scopul prelucrării

Aceste date sunt prelucrate de către MONEYGOLD în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru:

(a) încheierea și executarea contractelor de amanet, a vânzărilor de bijuterii/produse electronice, prestarea unor servicii (schimb valutar, remitere de bani )etc.;

(b) realizarea analizei de cunoaștere a clientelei, respectiv de raportare a tranzacțiilor suspecte, în temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale, coroborat cu legislația privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului;

(c) realizarea raportărilor sau a altor informări către auditorul extern independent al MONEYGOLD sau alți destinatari conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor și a legislației speciale aplicabile, respectiv pentru îndeplinirea activităților de control ori de raportări către autorități guvernamentale, cum ar fi ANAF, ANPC, organe de cercetare penală , instanțe de judecată , etc.;

(d) îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate, prin optimizarea fluxurilor și proceselor, emiterea și revizuirea de reglementări interne, analiză și optimizarea costurilor și a bugetelor, segmentarea clienților, precum și proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice și a serviciilor IT ( inclusiv stocarea bazelor de date), implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alineat 1), litera f) și art. 32 din Regulamentul General privind protecția datelor;

(e) realizarea activității de reprezentare juridică , constituire parte civilă , expertize judiciare cu scopul apărării drepturilor MONEYGOLD în instanțe conform art. 6 alineat 1) litera c) și f) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(f) scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) și art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;

(g) scopuri de marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e și alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor și serviciilor MONEYGOLD, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(h) contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră privind serviciile și produsele MONEYGOLD, prin apelare telefonică , ce urmează a fi înregistrata, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(i) înregistrarea apelurilor telefonice realizate pentru îmbunătățirea serviciilor și produselor prestate de către MONEYGOLD, pe baza acordului dumneavoastră exprimat în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

(j) supravegherea video prin înregistrarea imaginii dumneavoastră în cazul în care vizitați fizic locațiile MONEYGOLD se realizează în vederea unui interes legitim al operatorului conform art. 6 alineat 1) litera c) și f) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv securitatea obiectivelor și a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003;

(k) păstrarea , depozitarea și arhivarea documentelor conform art. 6 alineat 1) litera c) și f) din Regulamentul General privind protecția datelor.

Durata prelucrării

Prelucrarea ( inclusiv stocarea) se realizează de la dat ă formulării unei cereri prin care se solicită prestarea unor servicii de către MONEYGOLD și continuă pe parcursul derulării contractului, respectiv pe o perioada de minimum 5-10 ani de la dată încetării relației contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse în alte documente fiscale/financiare referitoare la contract ( în conformitate cu cerințele legale din reglementările fiscale/financiare și / sau reglementărilor aplicabile păstrării acestui tip de documente).

Prelucrarea datelor în scop de marketing direct va avea loc pe o perioada de 5 ani de la dat ă semnării acordului, pe baza consimtamântului expres, consimțământ care , poate fi oricând retras, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimtamântului , fără a prejudicia legitimitatea prelucrării care s-a bazat pe consimțământul dat până la acel moment.

Durata înregistrării apelurilor telefonice este, de regulă , de până la 30 de zile, iar durata înregistrărilor video este de 20 de zile, de la dat ă realizării acestora. Acest termen poate fi prelungit cu un termen considerat necesar de către MONEYGOLD, pentru perioada necesară pentru protejarea intereselor și drepturilor MONEYGOLD în față unei autorități judiciare sau altei autorități competențe sau în față clientului.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.

MONEYGOLD nu va opera transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

În situația în care refuzați prelucrarea datelor menționate pentru scopurile stipulate mai sus , MONEYGOLD este în imposibilitatea inițierii de raporturi juridice cu dvs., fiind în imposibilitatea de a respectă cerințele legale privind cunoașterea clientelei, precum și alte reglementări legale ( raportări contabile , etc.), inclusiv de a încheia/ derula / presta serviciul solicitat de către dvs. ori de a va livra produsul solicitat. În situația în care va opuneți prelucrării de date în scop statistic, sau celei realizate prin înregistrarea imaginilor video, va informăm că acesta opțiune va fi analizată , și în funcție de situația particulară a persoanei vizate, veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea opera țiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu MONEYGOLD. În situația în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastră în scopul prezentării ofertelor standard sau personalizate, respectiv al înregistrării apelurilor realizate către MONEYGOLD, pentru care este necesar acordul dumneavoastră, relația contractuală dintre dumneavoastră și MONEYGOLD nu va fi afectată în nici un fel.

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoană vizată , reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu MONEYGOLD, firme de servicii IT , curierat, de pază și securitate, etc., al ți partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori și auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise).

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat , conform competențelor acestora și legislației aplicabile, cum ar fi ANAF, ANPC, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, autorități judecătorești , organe de cercetare penală , etc.

Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, în calitate de persoană vizată , aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

(a) Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea MONEYGOLD dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

(b) Dreptul la portabilitate a datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format standard , structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul că datele dvs. să fie transmise altui operator fără obstacole din partea MONEYGOLD, în cazul în care aceste date sunt prelucrate în mod automat, în temeiul consimtamântului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a) sau articolului 9 alineat 1) litera a), respectiv în temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.

(c) Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează în temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) și f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

(d) Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(e) Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicită ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care : datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicată fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite MONEYGOLD verificarea corectitudinii datelor; în cazul în care prelucrarea este ilegală , iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care MONEYGOLD nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoană i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoană s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

(g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată , inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează într -o măsura semnificativă , cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizată de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamântului dumneavoastră liber exprimat.

(h) Dreptul de a va retrage consimțământul . Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimțământul , fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, conț în ând datele dvs. de identificare (nume, prenume, adresa domiciliu, etc.), semnată și datată, transmisă la adresa de corespondență a MONEYGOLD din Pitești , str. Smeurei nr. 54, jud. Argeș , respectiv la adresa de email gdpr@moneygold.ro.

De asemenea, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal site ul www.dataprotection.roanspdcp@dataprotection.ro, fie în scris, la adresa din București , Bdul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1 și/ sau justiției.

Vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor din cadrul MONEYGOLD, respectiv adresa de email gdpr@moneygold.ro.

În cazul în care veți adresa o solicitare scrisă , completă și corectă , privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, cerere care permite identificarea persoanei identificate, MONEYGOLD va răspunde acestei solicitări în termen de maxim 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor, termen ce poate fi prelungit cu perioada de timp necesar ă efectuării verificărilor necesare (cel mult încă 30 de zile). MONEYGOLD nu va da curs solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile care să permită identificarea persoanei vizate.

MONEYGOLD în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.